Uticaj upotrebe tritikalea na prinos i kvalitet mesa brojlerskih pilića

  • Vera Đekić Centar za strna žita, Kragujevac
  • Sreten Mitrović Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
  • Vera Radović Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet
  • Saša Obradović Univerzitet u Novom Pazaru, Departman za hemijsko-tehnološke nauke
  • Vladan Đermanović Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
  • Marko Mitrović Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
  • Tatjana Pandurević Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Poljoprivredni fakultet
Keywords: brojleri, hrana, rast, tritikale

Abstract

U radu je ispitivan uticaj tritikalea kao hraniva na proizvodne i klanične osobine brojlerskih pilića. Istraživanje je sprovedeno na 200 pilića za tov, hibrida Ross 308. Tom prilikom, formirane su dve grupe brojlerskih pilića, ili tretmana, sa po 100 brojlerskih pilića u svakoj grupi, odnosno kontrolna K-grupa (klasična smeša za tov brojlera) i ogledna O-grupa (smeša sa tritikaleom genotip Kg 20). U toku tova kod ispitivanih grupa je praćeno zdravstveno stanje i vršila se kontrola tovnih osobina: prirast (individualnim merenjem svih pilića jednom nedeljno), utrošak hrane i mortalitet. Ogled ishrane trajao je 42 dana. Pilići
su uzgajani u podnom sistemu držanja i hranjeni su ad libitum. Pošto je prinos trupova, kao i prinos i udeo pojedinih kategorija mesa obrađenih trupova pilića bitan činilac kvaliteta, praćen je uticaj tretmana ishrane na navedene osobine. Rezultati su pokazali da su brojlerski pilići kontrolne grupe (K) koji su hranjeni standardnom smešom imali nešto bolje proizvodne rezultate od brojlerskih pilića ogledne grupe (O), koji su hranjeni smešom sa tritikaleom. Prosečna telesna masa ispitivanih brojlerskih pilića 42. dana tova bila je veća kod pilića K-grupe i iznosila je (1896,875 g), a nešto manja kod brojlerskih pilića
hranjenih tritikaleom (1846,684 g). Nešto veći utrošak hrane po piletu do kraja oglednog perioda (42. dana) imali su brojlerski pilići kontrolne grupe (4,332 kg). Međutim, ogledna grupa pilića koji su hranjeni smešom sa tritikaleom imali su manji mortalitet tokom celog eksperimentalnog perioda.

Published
2014-06-16
How to Cite
Đekić, V., Mitrović, S., Radović, V., Obradović, S., Đermanović, V., Mitrović, M., & Pandurević, T. (2014). Uticaj upotrebe tritikalea na prinos i kvalitet mesa brojlerskih pilića. Scientific Journal "Meat Technology", 55(1), 39-45. Retrieved from https://journalmeattechnology.com/index.php/meat_technology/article/view/185
Section
Original scientific paper