Uticaj sezone transporta na dobrobit brojlera i odabrane parametre kvaliteta mesa brojlera

  • Jelena Babić Institute of meat hygiene and technology
  • Dragan Milićević Institute of meat hygiene and technology
  • Danijela Vranić Institute of meat hygiene and technology
  • Mirjana Lukić Institute of meat hygiene and technology
  • Zoran Petrović Institute of meat hygiene and technology
Keywords: boja mesa, pH vrednost, kalo termičke obrade, grudni mišić, mišić bataka, sezona transporta

Abstract

Tokom uzgoja, a naročito tokom transporta od farme do klanice, živina je izložena različitim stresogenim faktorima koji utiču na postmortalni metabolizam mišića i, posledično, na kvalitet mišićnog tkiva. Cilj rada bio je da se ispita uticaj sezone transporta na dobrobit brojlera i parametre kvaliteta mesa brojlera: pH vrednost, boja i kalo termičke obrade. Za potrebe eksperimenta, u letnjem (juli) i zimskom periodu (novembar), ispitano je po dvanaest brojlera, koji su odgajeni na istoj farmi i pripadali su istom jatu linijskog hibrida Ross 308. Udaljenost farme od klanice bila je 130 km, a transport je trajao od 3 do 5 sati. Prosečne vrednosti temperature i relativne vlažnosti vazduha tokom transporta u letnjem periodu bile su 20,60ºC i 65,64%, respektivno, dok su u zimskom periodu iznosile 14,42ºC i 69,14%, respektivno.
Ustanovljeno je da su uzorci grudnih mišića i mišića bataka brojlera koji su transportovani u letnjem periodu imali veće prosečne L*(lightness) vrednosti. Kada se na rezultate naših ispitivanja kao granica za PSE (pale, soft, exudative) mesa primeni L* vrednost od 56 L* jedinica, može se zaključiti da je udeo bledog mesa u letnjem periodu za uzorke grudi i bataka bio 75%, dok je u zimskom periodu za uzorke grudi iznosio 33,34%, a za uzorke bataka 16,67% . Nakon transporta, u letnjem periodu pH vrednosti mišića grudi i bataka (5,40±0,20 i 5,71±0,30, respektivno) bile su značajno manje u odnosu na pH vrednosti izmerene nakon transporta u zimskom periodu (5,90±0,18 i 6,46±0,25, respektivno). Manje vrednosti kala pečenja kod uzoraka grudnog mišića i uzoraka bataka (29,06±2,80 i 29,69±3,47, respektivno)  konstatovane su kod brojlera koji su tokom transporta u novembru mesecu bili izloženi nižim temperaturama. Između pH vrednosti i kala pečenja, kao i pH i L* vrednosti uzoraka grudnog mišića i mišića

bataka ispitanih nakon transporta u letnjem i zimskom periodu utvrđena je negativna korelacija.

Published
2014-06-16
How to Cite
Babić, J., Milićević, D., Vranić, D., Lukić, M., & Petrović, Z. (2014). Uticaj sezone transporta na dobrobit brojlera i odabrane parametre kvaliteta mesa brojlera. Scientific Journal "Meat Technology", 55(1), 39-45. Retrieved from https://journalmeattechnology.com/index.php/meat_technology/article/view/186
Section
Original scientific paper