Ispitivanje antimikrobne aktivnosti cinamaldehida i karvakrola na mikroorganizme prenosive hranom

  • Branko Velebit Institute of meat hygiene and technology
  • Vesna Matekalo-Sverak Institute of meat hygiene and technology
  • Zoran Petrović Institute of meat hygiene and technology
  • Brankica Lakićević Institute of meat hygiene and technology
  • Vesna Janković Institute of meat hygiene and technology
  • Slobodan Lilić Institute of meat hygiene and technology
  • Danijela Vranić Institute of meat hygiene and technology
Keywords: antimikrobno pakovanje, cinamaldehid, karvakrol

Abstract

Cilj ovog rada bio je da se ispita antimikrobna aktivnost cinamaldehida i karvakrola pri različitim koncentracijama na grupu od 12 odabranih patogenih mikroorganizama i mikroorganizama uzročnika kvara hrane. Cinamaldehid i karvakrol razređeni su u nizu lipofi lnih i hidrofi lnih rastvora do koncentracija od 0,5%, 1%, 2% i 3%. Suspenzije ispitivanih mikroorganizama razređene su do turbidometrijske konstante 1 McFarland jedinice i površinski, u količini od 0,1 mL, zasejane na triptozni soja agar. Nakon apsorpcije inokuluma, na sredinu ploče postavljeni su nanofibrilarni celulozni diskovi na koje je pipetirano po 32 μL
odgovarajuće koncentracije cinamaldehida, odnosno karvakrola. Nakon inkubiranja, pri odgovarajućim temperaturama, izmereni su poluprečnici zona inhibicije rasta svakog od ispitivanih mikroorganizama.
Rezultati ispitivanja pokazali su da cinamaldehid poseduje znatno jaču antibakterijsku aktivnost prema fekalnim kontaminentima iz familije Enterobacteriacae (Escherichia coli, Escherichia coli O157:H7,
Proteus mirabilis, Salmonella Typhimurium) kao i prema Enterococcus faecalis u odnosu na karvakrol. U pogledu klasičnih uzročnika kvara hrane, kod Clostridium perfringens cinamaldehid je takođe ispoljio jaču antibakterijsku aktivnost u odnosu na karvakrol, i to pri nižim koncentracijama (1%), međutim kada su u pitanju Brochothrix thermosphacta i Lactobacillus sakei, nije bilo statistički značajne razlike u jačini inhibicije cinamaldehidom i karvakrolom. Prednost cinamaldehida ogleda se i u jačoj inhibiciji rasta Listeria monocytogenes, dok karvakrol znatno jače inhibira rast Staphylococcus aureus u odnosu na cinamaldehid. Nijedna od ispitivanih supstanci nije inhibirala rast kvasca Saccharomyces cerevisiae. Ovi rezultati pružaju početnu osnovu za eksperimentalno primenu prirodnih antimikrobnih
aditiva u aktivnim pakovanjima hrane.

Published
2012-12-28
How to Cite
Velebit, B., Matekalo-Sverak, V., Petrović, Z., Lakićević, B., Janković, V., Lilić, S., & Vranić, D. (2012). Ispitivanje antimikrobne aktivnosti cinamaldehida i karvakrola na mikroorganizme prenosive hranom. Scientific Journal "Meat Technology", 53(2), 166-172. Retrieved from https://journalmeattechnology.com/index.php/meat_technology/article/view/248
Section
Original scientific paper