Efekat ekstrudiranog zrna kukuruza u ishrani na konformaciju trupova brojlera

  • Dragana Ljubojević Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
  • Aleksandar Božić Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
  • Siniša Bjedov Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
  • Niko Milošević Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
  • Vidica Stančev Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
Keywords: ekstrudiranje, kukuruz, brojleri, brojlerski trupovi, delovi trupa

Abstract

Cilj rada je bio da se utvrdi uticaj efekta ekstrudiranja kukuruza na konformaciju trupova brojlera, hibrida Ross-308, koji su gajeni odvojeno po polu. Prva grupa je hranjena peletiranim standardnim smešama za tov pilića u kojima je celokupna količina kukuruza u smeši bila ekstrudirana, a kontrolna grupa je hranjena istom hranom u kojoj kukuruz nije bio ekstrudiran. Merene su mase brojlera pre klanja i utvrđen je prinos obrađenih trupova (klasična obrada, spremno za pečenje, spremno za roštilj), učešće mesa I, II, III kategorije i manje vrednih delova trupa, udeo delova trupa (glava, vrat, noge, krila, batak, karabatak, grudi i leđa), abdominalne masti i jestivih iznutrica. Statistčkom obradom rezultata utvrđeno je da je pol imao visoko značajan uticaj na telesnu masu u oba tretmana, na veće randmane klanja „klasična obrada“ i „spremno za roštilj“ kod petlića, na veće učešće mesa I kategorije i veći udeo manje vrednih delova trupa kod petlića u grupi koja je hranjena ekstrudiranim kukuruzom, na veći procenat jetre kod petlića i bubaca kod kokica u kontrolnoj grupi. Ekstrudiranje je imalo efekta na telesnu masu, na ukupan procenat jestivih iznutrica i procenat abdominalne masti.

Published
2011-12-28
How to Cite
Ljubojević, D., Božić, A., Bjedov, S., Milošević, N., & Stančev, V. (2011). Efekat ekstrudiranog zrna kukuruza u ishrani na konformaciju trupova brojlera. Scientific Journal "Meat Technology", 52(2), 5-11. Retrieved from https://journalmeattechnology.com/index.php/meat_technology/article/view/276
Section
Original scientific paper