Prinos i udeo pojedinih kategorija mesa pilića pri dodatku mineralnih adsorbenata u hranu

  • Vera Radović Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet u Čačku
  • Slavko Filipović Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet u Čačku
  • Đorđe Okanović Institut za prehrambene tehnologije Novi Sad
  • Vladimir Dosković Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet u Čačku
  • Dejan Karović Agronor“, Gornji Milanovac
Keywords: ishrana pilića, mineralni adsorbenti, kategorije mesa

Abstract

U ovom radu saopšteni su rezultati primene mineralnog adsorbenta u ishrani pilića u tovu. Cilj istraživanja bio je da se utvrdi da li mineralni adsorbenti „Minazel” i „Minazel Plus” dodati u hranu, utiču na prinos i udeo pojedinih kategorija mesa pilića. Istraživanje je obavljeno na 440 pilića za tov provenijence Cobb 500 podeljenih u četiri grupe, prema nivou dodatog mineralnog adsorbenta: kontrolna grupa K (100 pilića, 0,0% mineralnog adsorbenta); ogledna grupa O-I (100 pilića, 0,5% Minazela); ogledna grupa O-II (100 pilića, 0,2% Minazela Plus) i ogledna grupa O-III (100 pilića, 0,3% Minazela Plus). Ogled ishrane trajao je 42 dana. Pilići su uzgajani u podnom sistemu držanja i hranjeni su ad libitum. Pošto je prinos trupova, kao i prinos i udeo pojedinih kategorija mesa obrađenih trupova pilića bitan činilac kvaliteta, praćen
je uticaj tretmana ishrane na navedene osobine. Rezultati istraživanja pokazuju da su pilići O-I grupe imali najveći prinos mesa I kategorije (919,500 g), a najmanji K-grupa (773,53 g). Najveći prinos mesa II kategorije imala je O-I grupa (141,10 g), a najmanji K-grupa (122,36 g). Najveći prinos mesa III kategorije imala je O-I grupa (393,11 g), a najmanji K-grupa (260,08 g). Razlike između grupa bile su statistički značajne (P < 0,05) i statistički vrlo značajne (P < 0,01).

Published
2011-12-28
How to Cite
Radović, V., Filipović, S., Okanović, Đorđe, Dosković, V., & Karović, D. (2011). Prinos i udeo pojedinih kategorija mesa pilića pri dodatku mineralnih adsorbenata u hranu. Scientific Journal "Meat Technology&quot;, 52(2), 12-16. Retrieved from https://journalmeattechnology.com/index.php/meat_technology/article/view/277
Section
Original scientific paper