Uticaj masnih kiselina u hrani na sastav masnih kiselina i količinu holesterola kod kalifornijske pastrmke (Oncorhynchus mykiss)

  • Aurelija Spirić Institute of meat hygiene and technology
  • Dejana Trbović Institute of meat hygiene and technology
  • Danijela Vranić Institute of meat hygiene and technology
  • Jasna Đinović Institute of meat hygiene and technology
  • Radivoj Petronijević Institute of meat hygiene and technology
  • Milan Milijašević Institute of meat hygiene and technology
  • Saša Janković Institute of meat hygiene and technology
  • Tatjana Radičević Institute of meat hygiene and technology
Keywords: kalifornijska pastrmka, hrana, ukupna mast, holesterol, masne kiseline

Abstract

Nekontrolisana i dugotrajna eksploatacija morskih resursa, kao i saznanja o povoljnom uticaju n-3 polinezasienih masnih kiselina (PNMK) na zdravlje oveka, doprinela su, u poslednje vreme, povećanoj potražnji ribe iz akvakulture, što nameće i određene zahteve u pogledu njenog kvaliteta i nutritivnog sastava, odnosno sadržaja n-3 PNMK. Imajući to u vidu, cilj ovog rada bio je da se ispitaju osnovni hemijski sastav, sadržaj holesterola i masnokiselinskog sastava kalifornijske pastrmke (Oncorhynchus mykiss) u fazi uzgoja, u zimskom periodu (decembar 2008. i mart 2009. godine), kao i osnovni hemijski i masnokiselinski sastav hrane. Za utvrivanje korelacionih odnosa dobijenih rezultata za ribu i hranu, korišene su savremene metode statistike obrade podataka. Uzorci su sakupljeni u punosistemnom odgajalištu kalifornijske pastrmke sa nezavisnim snabdevanjem vode koji je situiran u brdsko-planinskom delu centralne Srbije. Korelacionom analizom sastava masnih kiselina u uzorcima hrane i pastrmke, dobijene su vrednosti Pearsonovog korelacionog koe cijenta za merenja koja se odnose na mart i decembar, redom: r = 0,9422 i r = 0,9584. Vrednosti koje odgovaraju vrednostima parametra t iznose 11,933
i 14,253 (t = 2,10), koje ukazuju na statistiku znaajnost oba korelaciona koe cijenta na nivou signi kantnosti p = 0,05. Dobijeni rezultati ukazuju da postoji statistiki znaajna korelacija izmeu
masnokiselinskog sastava hrane i masnokiselinskog sastava ispitanih uzoraka ribe, iako statistiki podaci za hranu (uporedni t-test) pokazuju da ne postoji statistiki znaajna razlika u sastavu hrane.
critAnalizom glavne komponente (PCA, Principal Component Analysis) dobijene su dve grupe rezultata za masnokiselinski sastav leta pastrmke, prema vremenu ispitivanja (decembar i mart). Urađen je Hottelingov T test za poređenje dve populacije multivarijantnih objekata, da bi se objektivno potvrdilo postojanje razlike između ove dve grupe rezultata. Dobijena vrednost parametra T 22 je 331,6, dok kritična vrednost za nivo znaajnosti od p = 0,05 iznosi 15,3, što jasno ukazuje na statistiki znaajnu razliku između dve grupe uzoraka. Na osnovu dobijenih rezultata za masnokiselinski sastav ispitanih uzoraka izraunat je sadržaj n-3 i n-6 PNMK kao i odnos n-3/n-6. Odnos n-3/n-6 masnih kiselina u uzorcima hrane u decembarskom periodu bio je 0,87, a u martu 1,58. Kod leta pastrmke n-3/n-6 odnos je bio 1,13 u decembru, odnosno 2,41 u martu. Sadržaj holesterola u letima pretkonzumne pastrmke, uzorkovanim u decembru i martu, bio je 43,84 mg/100 g i 46,02 mg/100 g respektivno.

Published
2009-09-25
How to Cite
Spirić, A., Trbović, D., Vranić, D., Đinović, J., Petronijević, R., Milijašević, M., Janković, S., & Radičević, T. (2009). Uticaj masnih kiselina u hrani na sastav masnih kiselina i količinu holesterola kod kalifornijske pastrmke (Oncorhynchus mykiss). Scientific Journal "Meat Technology", 50(3-4), 179-188. Retrieved from https://journalmeattechnology.com/index.php/meat_technology/article/view/336
Section
Original scientific paper