Ispitivanje uticaja zeolita na sadržaj vitamina B6 u mesu brojlera – validacija metode

  • Zorica Basić Vojnomedicinska akademija - Institut za higijenu
  • Vesna Kilibarda Vojnomedicinska akademija - Centar za kontrolu trovanja
  • Radmila Resanović University in Belgrade - Faculty of Veterinary Medicine
  • Milan Maksimović Vojnomedicinska akademija - Institut za higijenu
Keywords: zeolit, vitamin B6, HPLC

Abstract

U veterinarskoj i humanoj medicini zeoliti nalaze sve širu primenu. Kao dijetetski suplementi nalaze se na tržištu Evrope od 1998. godine. Preparati na bazi zeolita koriste se radi adsorpcije aflatoksina i sprečavanja aflatoksikoze, kao
i pojavljivanja rezidua aflatoksina u jajima i mesu živine, goveda, ovaca i svinja. Cilj ovog rada je bio da se ustanovi da li zeolit utie na resorpciju, odnosno koncentraciju vitamina B6 u mesu nakon njegove primene u ishrani brojlera. U tu svrhu je dizajniran ogled na 30 brojlera. Tokom 6 nedelja brojleri kontrolne grupe hranjeni su komercijalnom smešom za tov brojlera, dok je eksperimentalna grupa brojlera dobijala komercijalnu smešu, uz dodatak 0,2 posto zeolita. Posle toga je određivan sadržaj vitamina B u mesu primenom jonoizmenjivake reverzno-fazne HPLC metode sa fluorescentnim detektorom, nakon kisele i enzimske hidrolize uzoraka mesa. Rezultati ukazuju da se nakon dodavanja 0,2 posto zeolita smešama za ishranu brojlera ne ispoljava statistiki znaajna razlika u sadržaju vitamina B6 u mesu ogledne u odnosu na meso kontrolne grupe brojlera.

 

Published
2009-09-25
How to Cite
Basić, Z., Kilibarda, V., Resanović, R., & Maksimović, M. (2009). Ispitivanje uticaja zeolita na sadržaj vitamina B6 u mesu brojlera – validacija metode. Scientific Journal "Meat Technology", 50(3-4), 201-204. Retrieved from https://journalmeattechnology.com/index.php/meat_technology/article/view/349
Section
Original scientific paper