Uticaj selena i vitamina E na kvalitet i prinos trupova brojlera

  • Radmila Marković University in Belgrade - Faculty of Veterinary Medicine
  • Milan Ž. Baltić University in Belgrade - Faculty of Veterinary Medicine
  • Branko Petrujkić University in Belgrade - Faculty of Veterinary Medicine
  • Dragan Šefer University in Belgrade - Faculty of Veterinary Medicine
  • Ema Todorović University in Belgrade - Faculty of Veterinary Medicine
Keywords: selen, vitamin E, brojleri, proizvodni rezultati

Abstract

U radu su ispitivani efekti suplementacije obroka brojlera organskim i neorganskim oblicima selena i razliitim koliinama vitamina E na kvalitet mesa i prinos trupova brojlera. Ogled je izveden na ukupno 240 jedinki podeljenih u 4 grupe. Ogled je trajao 42 dana, a podeljen je u tri faze. Prva faza trajala je 21, druga 14, a treća 7 dana. Brojleri su hranjeni sa tri vrste potpunih smeša za ishranu pilia u tovu standardnog sirovinskog i hemijskog sastava, koje su, u potpunosti, zadovoljavale potrebe brojlera u razliitim fazama tova. Potpuna smeša za poetni tov pilia korišćena je od 1. do 21. dana, a potpuna smeša za završni tov od 21. do 35, odnosno 35. do 42. dana ogleda. Tokom ogleda kontrolna grupa brojlera hranjena je smešama sa dodatim neorganskim selenom (natrijum-selenit), u koliini od 0,3 mg/kg + 20 IJ vitamina E, a
ogledne grupe, po redosledu (O-I, O-II, O-III), dobijale su hranu sa dodatkom organskog selena (Sel-Plex-a) + 20 IJ vitamina E, neorganskog selena (natrijum-selenit) + 100 IJ vitamina E, ili organskog selena (Sel-Plex-a) + 100 IJ vitamina E. Na kraju ogleda pojedinano je merena masa brojlera. Brojleri su zaklani, trupovi obraeni (pripremljeni za roštilj), ohlađeni, izmereni i raseeni u osnovne delove. Uzeti su uzorci (meso grudi i jetra) za utvrđivanje sadržaja selena. Izmerena je masa osnovnih delova (merenja su obavljena na automatskoj vagi sa tanošu ± 0,05 g). Grudi su iskoštene, a zatim su
pojedinano merena tkiva (meso, koža i kosti). Na osnovu obavljenih merenja izraunat je prinos trupova (randman, %) iz mase brojlera pre klanja i mase obraenog trupa, kao i odnosi meso:kosti:koža u grudima. Na kraju tova, 42. dana, sadržaj selena u mesu grudi brojlera bio je od 0,34 mg/kg do 0,43 mg/kg. Koncentracija selena je kod O-III grupe bila znaajno (p < 0,01) vea u odnosu na grupu koja je dobijala neorganski oblik selena, odnosno kontrolnu. Koncentracija selena u jetri brojlera bila je, na kraju ogleda (42. dan), od 0,50–0,63 mg/kg i znaajno je (p < 0,01) veća u odnosu na kontrolnu grupu.
Prosene mase trupova brojlera su bile od 1243,32 ± 166,23 g (K) do 1470,37 ± 120,00 g (O-III). Sve ogledne grupe su imale značajno veću masu trupa u odnosu na kontrolnu, pri emu je masa trupa O-III grupe bila veoma znaajno vea (p < 0,01). Najmanji prinos trupova utvren je kod kontrolne gupe (65,31 posto), a najveći kod treće ogledne grupe (69,24 posto). Kontrolna grupa je imala statistiki veoma znaajno (p < 0,01) manji prinos trupova u odnosu na O-III grupu, koja je hranom dobijala i organski oblik selena sa 100 IJ vitamina E. Procentualna zastupljenost (72,85 posto) mišinog tkiva u grudima bila je kod O-III grupe znaajno veća (p < 0,05) u odnosu na zastupljenost (69,53 posto) mišinog tkiva u grudima kontrolne grupe brojlera. Zastupljenost kože grudi je bila znaajno veća (p < 0,01) kod kontrolne grupe (9,64 posto) u odnosu na ogledne grupe (6,86 posto; 7,34 posto; 7,35 posto). Dodavanje organskog oblika selena i poveane koliine vitamina E u smešama za ishranu brojlera pruža mogućnosti postizanja boljeg kvaliteta mesa kao i boljih parametara prinosa mesa brojlera.

Published
2021-06-23
How to Cite
Marković, R., Baltić, M., Petrujkić, B., Šefer, D., & Todorović, E. (2021). Uticaj selena i vitamina E na kvalitet i prinos trupova brojlera. Scientific Journal "Meat Technology&quot;, 50(3-4), 195-200. Retrieved from http://journalmeattechnology.com/index.php/meat_technology/article/view/338
Section
Original scientific paper